Voorwaarden

 

1. Prijzen – Marge regeling

 

1. Alle prijzen bij Vintage-Living-Shop zijn in euro's.

2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief transport- en eventuele PayPal kosten.

3. Hoe hoog zijn de verzendkosten? Binnen Nederland zijn de bezorgkosten >10 kg 12,95 kg. In het geval er toch twee (of meer ?) pakketten gemaakt moeten worden dan worden slechts 1x de verzendkosten van maximaal 12,95 euro in rekening gebracht.  Op het bestelformulier dient het hoogste transportkosten doorgegeven te worden.
Voor andere landen wordt gekeken of transport/verzending mogelijk is.

4. Eventuele douanekosten en invoerrechten zijn voor rekening van de klant.

5. Vintage-Living-Shop hanteert in vrijwel alle gevallen margeprijzen. Dat zijn prijzen die zijn bepaald volgens de margeregeling. De margeregeling is een belastingregeling, die geldt voor gebruikte goederen zoals kunst, antiek en verzamelvoorwerpen. Er wordt alleen btw belasting betaald over de marge tussen inkoop en verkoop. Het gebruik van de margeregeling wordt vermeld op de factuur. Alle prijzen zijn dus inclusief btw, maar er wordt geen btw bedrag vermeld op de factuur.

 

 2. Hoe kan ik betalen?

1. Vintage-Living-Shop maakt onderdeel uit van 050 Design vandaar dat u een factuur op naam van 050 Design ontvangt. De factuur wordt zo spoedig na uw bestelling naar u opgestuurd. Betaling vindt plaatst via vooruit betalen via een overboeking. U kunt het totale factuurbedrag - onder vermelding van uw factuurnummer - overmaken naar Bankrekening:  NL06 KNAB 0413 9213 01 - t.n.v. 050 Design – Grijpskerk.

 

3. Wat is de betalingstermijn?

1. Betaling dient plaats te vinden binnen 3 dagen nadat wij de factuur van uw bestelling hebben gemaild of indien relevant de ontvangst van de offerte voor de verzendkosten. Is de betaling na afloop van deze 3 dagen niet bijgeschreven, dan gaat Vintage-Living-Shop ervan uit dat u van de bestelling afziet.

2. Vintage-Living-Shop behoudt zich het recht voor, om - bij uitblijven van de betaling - het betreffende artikel opnieuw in de verkoop te brengen.

 

 

4. Verzending - betreft alleen kleingoed wat met postnl kan worden verzonden. (verzendvoorwaarden grotere items op aanvraag)

1. Vintage-Living-Shop werkt standaard met tnt-post (PostNL).

2. Is het verzenden maatwerk of ligt het afleveradres buiten Nederland, dan worden aparte verzendkosten in rekening gebracht - grote items > 100*50*50 cm moet geïnformeerd worden of verzending mogelijk is. U krijgt dan van ons altijd een offerte voor de verzendkosten alvorens de bestelling definitief wordt. Eventuele douanekosten en invoerrechten zijn voor rekening van de klant. 3. Indien u van Vintage-Living-Shop een offerte krijgt voor de verzendkosten, dan is uw bestelling in eerste instantie een reservering. Zodra u akkoord gaat met de verzendkosten, stuurt Vintage-Living-Shop u een orderbevestiging. Uw bestelling is dan definitief.

 

 

5. Hoe wordt mijn bestelling afgeleverd (betreft kleinere items verzonden met postnl)? - (verzendvoorwaarden grotere items op aanvraag)

1. Zodra uw betaling bij ons binnen is zullen wij het pakket naar u opsturen en u dit laten weten. In de e-mail zult u trackingsnummer van ons ontvangen zodat u het pakket kunt volgen.

2. Wij zullen met zorg uw bestelling inpakken en hierbij gebruik maken (indien mogelijk) van gebruikte verpakkingsmaterialen. Bij ontvangst van de goederen, en indien de goederen niet geretourneerd worden, vragen wij u om te kijken of verpakkingsmateriaal in uw omgeving hergebruikt kan worden.

3. Verzending van uw bestelling vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

4. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Vintage-Living-Shop kenbaar heeft gemaakt.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Vintage-Living-Shop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, berichten wij de klant in principe binnen vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, maar altijd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling kan worden geleverd, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Vintage-Living-Shop het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vintage-Living-Shop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat het bestelde artikel niet kan worden geleverd.

 

 6. Kan ik ook artikelen reserveren?

1. Alleen als u een  item zaterdags wilt afhalen (tijdens openingstijden) dan kunnen wij 5 dagen vooraf reserveren.
Verder is reserveren niet mogelijk. 
2. Informeren over de conditie + eventuele aanvraag van extra foto's zien wij niet als een bestelling, het item blijft daarom beschikbaar voor verkoop. 

  

7.Hoe kan ik spullen retourneren (betreft alleen verzonden items met postnl) ?

1. Alle spullen kunnen zonder opgaaf van reden gedurende zeven dagen worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

2. De retourzending dient van te voren bij ons aangemeld te worden (per e-mail of telefoon). U ontvangt dan indien relevant van Vintage-Living-Shop aanvullende verzendinstructies.

3. Retourneren kan alleen indien verpakking en product in dezelfde staat zijn waarin Vintage-Living-Shop het aan de klant heeft afgeleverd.

4. U dient bij de retourzending een briefje te doen met uw gegevens, de (kopie)factuur en uw bankrekeningnummer.

5. Zodra Vintage-Living-Shop de retourzending heeft ontvangen, zal het aankoopbedrag z.s.m., doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen worden terug betaald.

6. Het aankoopbedrag is exclusief eventueel gemaakte kosten, zoals PayPal kosten of verzendkosten.

 

 8. Geeft Vintage-Living-Shop garantie op de verkochte artikelen?

1. Vintage-Living-Shop staat er voor in dat de goederen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid met inachtneming van de in de web-shop van Vintage-Living-Shop vermelde specificaties.

2. Elektronische apparaten worden verkocht als verzamelobject en zijn niet geschikt voor dagelijks gebruik. Dit zal ook duidelijk vermeld staan in de beschrijving van het bewuste artikel in de web-shop. 3. Lampen zullen nagekeken worden of ze werken en of de draden niet zichtbaar gebroken zijn, indien mogelijk wordt draad en stekker in originele staat aangeleverd.

4. Kunst wordt geleverd zonder lijst, indien met lijst dan zal dit op de website worden aangegeven.

5. De klant dient bij ontvangst van de bestelling te controleren of de kwaliteit en/of de kwantiteit overeenkomt met hetgeen beschreven is in de web-shop en/of email aangaande de overeenkomst. Eventueel zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na ontvangst van het product via e-mail bij Vintage-Living-Shop gemeld te worden.

6. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 14 dagen na ontdekking aan Vintage-Living-Shop te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het gebrek te hebben. De klacht mag via e-mail aangemeld worden.

 

 

9. Hoe is de aansprakelijkheid geregeld?

1. De klant wordt bij aanschaf van vintage goederen verondersteld bekend te zijn met de - mogelijk van huidige wet- en regelgeving afwijkende - eisen en voorschriften die werden gesteld aan veiligheid en gebruik ten tijde dat de goederen werden vervaardigd.

2. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van en toezien op veilig en verantwoord gebruik van bij Vintage-Living-Shop gekochte goederen.

3. Indien Vintage-Living- Shop aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

4. Vintage-Living-Shop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vintage-Living-Shop is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5. Indien Vintage-Living- Shop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vintage-Living-Shop beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De aansprakelijkheid van Vintage-Living-Shop is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. Vintage-Living-Shop is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vintage-Living- Shop aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vintage-Living-Shop toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8. Vintage-Living-Shop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vintage-Living- Shop

 

 

10. Hoe kan ik een klacht indienen?

1. Als u een klacht heeft kunt u het beste het contactformulier invullen. Wij zullen u klacht serieus in behandeling nemen. Uw klacht is voor ons een mogelijkheid om Vintage-Living-Shop te verbeteren.

2. Vintage-Living-Shop zal ingediende klachten beantwoorden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Bij klachten met een langere verwerkingstijd geeft Vintage-Living-Shop binnen diezelfde termijn van 5 werkdagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

11. Privacy

1. Vintage-Living-Shop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld.

2. Vintage-Living-Shop zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De persoonlijke informatie bevat alle gegevens die u in het bestel formulier/ of e-mail heeft ingevuld.

3. Vintage-Living-Shop maakt gebruik van een mailinglijst voor het verzenden van een nieuwsbrief. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

 

12. Mag ik tekst en foto's van Vintage-Living-Shop gebruiken?

1. Het is niet toegestaan om foto's en/of teksten van Vintage-Living-Shop te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van Vintage-Living-Shop.

 

 13. Inkoop

1. Vintage-Living-Shop koopt en verkoopt allerlei soorten goederen. Mocht u iets hebben, waarvan u denkt dat dit interessant is voor ons laat het ons weten. Het moet hierbij wel gaan om originele jaren 50 60 en soms jaren 70 meubelen. Als u een e-mail stuurt, graag met een foto en  omschrijving vd conditie en met het bedrag/richtbedrag dat u ervoor wilt hebben, dan zullen wij vervolgens kijken of het voor ons interessant is om de meubels van u over te nemen. Wij doen geen biedingen of taxaties.